HAK ASASI NON MUSLIM DI MALAYSIA MENURUT PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DAN PRINSIP ISLAM

Authors

  • Khairul Azhar Meerangani Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
  • Rushdi Ramli Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Abstract

ABSTRACT

The issue of human rights has always been a dispute among the various parties, especially when touching on sensitive issues related to religious freedom. Various perceptions and opinions have been put forward in highlighting the true concept of human rights based on their own judgment. In Malaysia, a dispute between Muslim and non-Muslim society is about the position of Islam as the official religion could envisage the need for human rights for all. Therefore, this study aimed to analyze two main issues often raised by the non-Muslims that namely the spread of religion and the conversion of religion by non-Muslims in Malaysia. This is to determine the allegations and perceptions that are often caused by certain parties on this issue has its basis in the constitution and the principles of Islam. The study found that the provision of these rights is fulfill to the Constitution and principles of Islam but often misinterpreted added of certain weaknesses in the implementation by the government.

ABSTRAK

Isu hak asasi manusia sering menjadi pertikaian dalam kalangan pelbagai pihak terutamanya apabila menyentuh perkara sensitif berkaitan dengan kebebasan beragama. Pelbagai persepsi dan pandangan telah dikemukakan dalam mengetengahkan konsep sebenar hak asasi manusia berdasarkan penilaian mereka sendiri. Di Malaysia, pertikaian hangat antara masyarakat muslim dan non muslim adalah sejauh mana kedudukan Islam sebagai agama rasmi dapat melunaskan keperluan hak asasi manusia bagi semua pihak. Oleh itu, kajian ini bertujuan menganalisis dua isu utama yang sering dibangkitkan oleh golongan non muslim iaitu berkaitan kebebasan penyebaran serta penukaran agama selain Islam di Malaysia. Hal ini bagi menentukan dakwaan dan persepsi yang sering ditimbulkan oleh pihakpihak tertentu berhubung isu ini mempunyai asas dalam aspek perlembagaan dan prinsip-prinsip Islam. Kajian mendapati bahawa peruntukan hak-hak tersebut sememangnya menepati kandungan Perlembagaan Persekutuan dan prinsip Islam namun sering disalah tafsir hasil eksploitasi isu oleh pihak tertentu di samping kelemahan pelaksanaan oleh pihak bertanggungjawab.

References

Saari Sungib (2011). Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Selangor: Kemilau Publika Sdn Bhd.

YÅ«suf al-Qará¸ÄwÄ« (1992). Ghayr alMuslimÄ«n fi al-Mujtama´ al-IslÄmÄ«.

Kaherah: Maktabah Wahbah.

´AlÄ« bin ´Abd al-Rahman al-ṬayyÄr (2006). ḤuqÅ«q Ghayr al-MuslimÄ«n FÄ« alDawlah al-IslÄmiyyah. Riyaá¸h: Maktabah MÄlik Fahd.

á¹¢aliḥ bin Ḥusayn (2008). ḤuqÅ«q Ghayr al-MuslimÄ«n FÄ« BilÄd al-IslÄm. Riyaá¸h: Maktabah MÄlik Fahd.

Mohamed Azam Mohamed Adil (2003). Hak Tukar Agama dalam

Perlembagaan Malaysia: Konflik antara Kebebasan Beragama dan

Hukum Islam, Jurnal Syariah 11, 23-46.

Khadijah Mohd Hambali & Mohd Herzali Mohd Haled (2008). Toleransi

Beragama dan Amalannya di Malaysia: Rujukan kepada Artikel 11

Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Jurnal Usuluddin 27 81-92.

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (2016, 2 Mac). Akta 597.

http://www.suhakam.org.my/ms/about-suhakam/akta-suhakan/akta-597/.

Abdul Aziz Bari (2002). Hak Asasi dalam Perlembagaan Malaysia: Ruang Lingkup dan Permasalahannya, Jurnal Syariah 101, 53-70.

Permohonan perintah mahkamah untuk membebaskan penahanan

mana-mana individu yang berada di bawah pengawasan pihak berkuasa

secara tidak sah menurut undangundang. Lihat James Arthur Ballentine

(2005). A Law Dictionary. New Jersey: The Lawbook Exchange.

Abdul Aziz Bari (2000). Kebebasan dan Hak-Hak Asasi di Bawah

Perlembagaan Persekutuan-Satu Analisis Umum, Journal of Law and

Society 4, 87-108.

Perkara 10 Fasal 1(a) menyatakan : “Tiap-tiap warganegara bebas

kepada kebebasan bercakap dan bersuara.

Perkara 10 Fasal 1(b) juga menyatakan: “Semua warganegara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa bersenjata.

Perkara 10 Fasal 1(c) pula menyatakan: “Semua warganegara berhak untuk membentuk persatuan.â€

Peruntukan ini pula dinyatakan dalam Perkara 13 Fasal 1 iaitu : “Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.

Abdul Aziz Bari (2008). Perlembagaan Malaysia : Teori dan Praktis. Shah Alam: Arah Pendidikan Sdn Bhd.

Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri dan Hazman Hassan (2014).

Kebebasan Hak Asasi Manusia di Malaysia, dalam Demokrasi di

Malaysia, ed. Abdul Rahman Abdul Azizi, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad

Sabri dan Muhamed Nor Azman Nordin. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.

Perkara 7 Fasal 2 menyatakan: “Seseorang yang telah dibebaskan

daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan atas sesuatu kesalahan

tidak boleh dibicarakan semula kerana kesalahan yang sama…â€

Perkara 11 Fasal 3(a) menyatakan :

“Tiap-tiap kumpulan agama berhak

menguruskan hal ehwal agamanya sendiri..†dan Perkara 12 Fasal 2 pula

menyatakan: “Tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan

menyenggarakan institusi-institusi bagi pendidikan…â€

Perkara 12 Fasal 3 menyatakan: “Tiada seorang pun boleh dikehendaki menerima ajaran sesuatu agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau upacara sembahyang sesuatu agama selain agamanya sendiri.

Mohd Roslan Mohd Nor (2011). Religious Tolerance in Malaysia: An

Overview, Middle-East Journal of Scientific Research 9(1), 23-27.

Ahmad F. Yousif (2004). Islamic Revivalism in Malaysia: An Islamic

Response to Non-Muslim Perspective, The American Journal of Islamic Social Sciences 21(4), 30-56.

Abdullah Saeed dan Hassan Saeed (2004). Freedom of Religion, Apostasy and Islam. England: Ashgate Publishing Limited.

Khadijah Mohd Khambali (2008). Islam Agama Rahmah dan Toleransi Beragama: Realiti dan Cabaran, dalam Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia, eds. Khadijah Mohd Khambali, Mohamad Kamil Ab. Majid dan Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam APIUM, 22-23.

Abdul Aziz Bari (1999). Murtad dalam Konteks Kebebasan Beragama di Malaysia, Malaysian Journal of Law and Society 3, 54-70.

Mohamed Salim el-Awa (1982). Punishment in Islamic Law : A

Comparative Study. Indianapolis: American Trust Publications. Lihat juga

MaḥmÅ«d Syaltut (t.t). al-IslÄm : ´AqÄ«dah wa Syarī´atuhu. Kuwait: Matabi´ DÄr alQalam. Lihat juga YÅ«suf al-Qará¸ÄwÄ« (2001). Jarimah al-Riddah wa ´UqÅ«bah al-Murtad fi Dau’ al-Qur’an wa alSunah. Beirut: Muassasah al-RisÄlah. Lihat juga Ṭaha JÄbir ´Ulwani (2006). LÄ IkrÄha fÄ« al-DÄ«n. Herndon: Ma’had al- Ä€lami li al-Fikr al-IslÄmÄ«. Lihat juga Mohammad Hashim Kamali (2000). Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.

Perbincangan berkaitan pelaksanaan undang-undang murtad di Malaysia boleh dilihat lebih lanjut dalam Mohamed Azam Mohamed Adil

(2003). Hak Tukar Agama dalam Perlembagaan Malaysia: Konflik

Antara Kebebasan Beragama dan Hukum Islam, Jurnal Syariah 11(1), 33- 38.

Wan Abdul Halim Othman (1982). Perhubungan Kaum dan Perpaduan Negara di Malaysia, dalam Masyarakat Malaysia, ed. Zuraina

Majid. Pulau Pinang: Penerbit USM, 43.

Maklumat lanjutan berkaitan latar belakang penubuhan serta bidang

kuasa jawatankuasa ini boleh diakses di Jabatan Perpaduan Negara dan

Integrasi Nasional (2016, 15 April). Jawatankuasa Mempromosikan

Persefahaman dan Keharmonian Antara Penganut Agama. http://www.jpnin.gov.my/jkmpka.

Downloads

Published

2017-04-06

How to Cite

Meerangani, K. A., & Ramli, R. (2017). HAK ASASI NON MUSLIM DI MALAYSIA MENURUT PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DAN PRINSIP ISLAM. Jurnal Kemanusiaan, 14(3). Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/91

Issue

Section

Articles