Agenda Hasan Al-Banna Dalam Pembangunan Insan Menerusi Penulisan Karya Majmu’at Al-Rasail

Authors

  • Zainudin Hashim Jabatan Dakwah & Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM)
  • Dr. Fakhrul Adabi Abdul Kadir Jabatan Dakwah & Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM)
  • Dr. Yusmini Md. Yusoff Jabatan Dakwah & Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM)

Abstract

Abstract

Human development is the main mission of Islam. Islam fully supports efforts to establish and develop quality people even the concept of quality itself is unique in Islam because it included both physical and spiritual, worlds and hereafter. This journal with the atmost trying to examine Hasan al-Banna’s view in 'Majmu'at al-Rasail' who have submitted features 10 elements in human development through practice commandment, however researchers only debate 5 of 10 elements, namely a  perfect  faith,  worship  concept  which keeping  the  Islamic  standards,  maintaining  body  so  it  stays  healthy,  always preserving morality, and developing knowledge. Thus, 5 elements in 'Majmu'at al-Rasail' have contributed to aspects of human development itself. This analysis is expected to unearth Hasan al-Banna’s contribution in terms of human development, especially in the context of producing more individuals and community with better quality.

Abstrak

Pembangunan Insan adalah antara misi utama ajaran Islam. Islam mendukung penuh usaha membentuk dan membangunkan manusia berkualiti bahkan konsep kualiti itu sendiri adalah unik dalam Islam kerana ia merangkumkan kedua-dua aspek fizikal dan spiritual, dunia dan akhirat. Makalah ini sedaya upaya cuba mengupas pandangan Hasan al-Banna dalam penulisan ‘Majmu’at al-Rasail’ yang telah mengemukakan 10 elemen ciri dalam pembangunan insan menerusi rukun beramal, namun pengkaji hanya membahaskan 5 daripada 10 elemen tersebut, iaitu akidah yang jitu, konsep Ibadat yang menepati piawaian Islam, memelihara tubuh badan agar sentiasa sihat, sentiasa memelihara akhlak terpuji dan berusaha menggarap ilmu. Justeru, 5 elemen tersebut dalam ‘Majmu’at al-Rasail’ telah menyumbang kepada aspek pembangunan insan itu sendiri. Kupasan ini diharap dapat mencungkil sumbangan Hasan al-Banna dalam aspek pembanguan insan, terutama dalam konteks melahirkan lebih ramai lagi individu dalam tanah air dan seterusnya masyarakat yang benar-benar berkualiti.

References

Ahmad Bazli Shafie (2006) : “Pembangunan Insan baik : Pengurusan

Skema Martabat Ilmu Dalam Islam, dalam buku Modal Insan Dan Pembangunan Masa Kini†– ed., : Asyraf Hj. Abdul Rahman, Fadzli Adam, Syahrin Said dan Ruzaini Sulaiman (Terengganu : Fakulti Pengurusan & Ekonomi, Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia KUSTEM), ISBN : 983-2888-42-5, h 43.

Ahmad bi Hanbal, 1993M/1414H : Musnad Ahmad, Dar Ihya’ al-Turath al- ‘Arabiy, 5 : 141

Ahmed Mohammed Gamal, 1983. “ Muhadarat Fi ath-Thaqafah al-Islamiahâ€, Dar al-Kitab al-‘Arabi, Beirut, h 387.

Ali ‘Abdel Halim Mahmoud : Wasail alTarbiah ‘Inda al-Ikhwan Muslimin, Dar alWafa’, Mansourah-Mesir, 1989), hal. 115

Al-Albani, Nasiruddin : Al-Silsilah alSohihah, 1988, Maktabat al-Ma’arif, t.t.

Anwar al-Jundi, 2000 : “Hasan al-Banna – Al-Dai’ah al-Imam wa Al-Mujaddid alSyahid†(Damsyiq – Dar al-Qalam), h 19.

At-Toher Ahmad ar-Rawi, tanpa tahun terbitan (Mantan Mufti Republik Arab Libya) : “Tartib al-Qomus al-Muhit ‘Ala Toriqat al-Misbah al-Munir wa Asas alBalaghahâ€. (Qaherah : ‘Isa al-Babiy alHalabi Wa Syurakahu). Vol. 2 h 627.

Dewan Bahasa & Pustaka, 1997 : “Kamus Dewan Edisi Ketigaâ€, ISBN 983-62-4456-5, h 103.

_________1993, “Kamus Pelajar Bahasa Malaysiaâ€, ISBN 983-62-0008-8, h 45.

Fathi Yakan, Dr, 1998 : “Manhajiah alSyahid Hasan al-Banna wa Madaris alIkhwan al-Musliminâ€, (Beirut : Muassasat

al-Risalah), h 12.

________1986 “Madha Ya’ni Intimai li alIslam†(Beirut : Muassasat ar-Risalah, Beirut), h muqaddimah.

Hasan al-Banna, Tanpa Tarikh : “Majmu’at al-Rasail†(Qaherah : Dar alSyihab), h 266-283.

_________1986, Mudhakkirat al-Da’wah wa al-Da’iyah, Dar al-Tawzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, hal. 59

Hussain bin Muhammad bin ‘Ali Jaber, 1987 : “Al-Toriq Ila Jama’at al-Muslimin†(Mansourah/Mesir : Dar al-Wafa), ISBN 977-1420-40-0, h 315

Malek Bennabi, 1985 : “Syurut anNahdahâ€, terj. ‘Abd as-Sobur Syahin (Damsyiq :Dar al-Fikr), h 75.

Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid, 1997 : “Membina Umat Berkualiti†rencana dalam majalah A-Manar, Akademi Pengajian Islam, h 74.

Muhammad al-Bahi, Dr, 1986 : “Al-Quran wa al-Mujtama’â€, Maktabah Wahbah, ISBN 977-3007-064-6, h 59-60.

________ 1986 : “Nahwa …Al-Quranâ€, Maktabah Wahbah, ISBN 977-307-068-6, h 49-50.

Muhammad Akhmal Hakim , 2014 : “8 Kecerdasan Membentuk Muslim Superior†, PTS Millennia Sdn. Bhd), ISBN 978-967-411-049-9, h 1-3.

Muhammad Amin Hasan, 1983 : “Khosois al-Dakwah al-Islamiah “, (Amman : Maktabah al-Manar), h 15-16.

Muhammad Qutb, 1987 : “Dirasat fi anNafs al-Insaniah: (Dar as-Syuruq), ISBN 977-148-104-5, h 13.

Mus Chairil Samani, 1997 : “Penulisan Rencana Berkesan†(Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka), ISBN 983-62- 5255-6, h 4-5.

Mustafa al-Siba’ie, 1983. “Ahkam alSiyam wa Falsafatuhu fi Daw’ al-Quran wa al-Sunnah

Saif al-Islam Ali Matar, Dr, 1986 : “AtTaghaiyur al-Ijtima’i†(Mansourah Mesir : Dar al-Wafa’), ISBN 977-1420-00-X, h 8-9.

Yusuf al-‘Adzam, 1984. “Al-Iman wa Atharuhu fi Nahdah al-Syu’ubâ€, Riyadh, al-Dar al-Sa’udiyyah li Nasyar al-Kutub, h 21

Yusuf al-Qaradhawi, 1987. “Al-Hal alIslami Faridatun wa Dorurohâ€, Qaherah, Maktabah Wahbah, h 49

_________1999 : “Al-Ikhwan al-Muslimun 70 ‘Aman fi al-Da’wah wa al-Tarbiyah†(Qaherah : Maktabah Wahbah), ISBN 977-225-136-1, h 12-13.

________1988 : “As- Sohwah al-Islamiah wa Humum al-Watn al-‘Arabiy wa alIslamiyâ€, (Qaherah : Dar as-Sohwah), ISBN

-1431-29-3, h 11-13.

________1982. “Al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Bannaâ€, Qaherah, Maktabah Wahbah, h 30

________ 2004 : “Sanggahan Salah Tafsiran Islam†terj. (Kajang :

Synergymate Sdn. Bhd), ISBN 983-066-

-X, h 5.

Wan Jaffree bin Wan Sulaiman, 1980 : “Detik-Detik Hidupku……Hasan alBanna†: (Kuala Lumpur : Pustaka Salam), h. 39.

Downloads

Published

2017-04-06

How to Cite

Hashim, Z., Abdul Kadir, D. F. A., & Md. Yusoff, D. Y. (2017). Agenda Hasan Al-Banna Dalam Pembangunan Insan Menerusi Penulisan Karya Majmu’at Al-Rasail. Jurnal Kemanusiaan, 13(3). Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/84

Issue

Section

Articles