PENGUASAAN PELAJAR MELAYU TERHADAP TEKANAN SUARA MENYEBUT PERKATAAN ARAB DARI SUDUT INTENSITI

Authors

  • Nazratul Aini Ramli Universiti Putra Malaysia
  • Che Radiah Mezah Universiti Putra Malaysia
  • Yap Ngee Thai Universiti Putra Malaysia

Abstract

Abstract

Arabic phonetics study  applying   instrumental research is quite new  in Malaysia. The use of modern software such as Praat software can examine the suprasegmental aspect by measuring the intensity of the sound pressure more accurately. Good sound pressure (al-nabr) has ggod impact on message delivery in communication. What often happens are that most students said the Arabic words with the wrong syllable pronunciation. Thus, this study aims to look at the students' performance on sound pressure in pronouncing Arabic words from the point intensity through three different patterns [kv + kv + kv] Ùعل, [KVK + KVK + KVK] استÙعل an [KVK + kv + KVK] ينÙعل , Data were analyzed quantitatively using Praat software. The subject of this research is Arabic Level 3 Proficiency Class at UPM. This study used nine words of Arabic as an instrument. The findings indicate that most Malay students tended to stress the final syllable word when pronouncing pattern [kv + kv + kv]. It was found that the students' knowledge about the sound pressure of words is weak. This study is expected to have an impact on Arabic language learning especially the phonetics aspects;  and become the impetus for future studies on instrumental phonetics.

Abstrak

Kajian bidang fonetik bahasa Arab melibatkan kajian instrumental masih baru di Malaysia. Penggunaan perisian moden seperti perisian Praat dapat meneliti aspek suprasegmental dengan mengukur nilai tekanan suara melalui intensiti dengan lebih tepat. Tekanan suara (al-nabr) yang baik memberi kesan ke atas penyampaian mesej dalam berkomunikasi. Apa yang sering berlaku ialah apabila kebanyakan pelajar menuturkan perkataan tanpa mengikut kaedah sebutan suku kata bahasa Arab yang betul. Justeru, kajian ini bertujuan untuk melihat tahap penguasaan pelajar terhadap tekanan suara menyebut perkataan Arab dari sudut intensiti melalui tiga pola berbeza iaitu [kv+kv+kv] Ùَعَ , [kvk+kvk+kvk] ا٠ل س Ù„ ع٠لََََ dan [kvk+kv+kvk] ÙŠÙŽ Ù„ÙŽÙŽ ٠عََ٠. Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan perisian Praat. Subjek bagi kajian ini merupakan pelajar kelas kemahiran Bahasa Arab Tahap 3 di UPM. Kajian ini menggunakan sembilan perkataan bahasa Arab sebagai instrumen kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar Melayu cenderung untuk menekankan suku kata akhir ketika menuturkan perkataan pola [kv+kv+kv]. Didapati pengetahuan pelajar tentang tekanan suara dalam perkataan adalah lemah. Kajian ini diharapkan dapat memberi impak dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya aspek fonetik serta menjadi pencetus kepada kajian fonetik instrumental akan datang.

References

Abd. Rauf Hassan Azhari. (2005). Peranan Media Internet Arab dalam Meningkatkan Kemahiran Mendengar dan Membaca di Kalangan Pelajar Melayu: Suatu Tinjauan. Pertanika Journal Soc. Sci. & Hu,. 13(1), 83-92.

Abdul Basir Awang & Mohd Ramli Idris Mansor. (2005). Keberkesanan Kursus Bahasa Arab Peringkat Diploma Dalam Proses Pembelajaran Dari Segi Pertuturan: Kajian Kes Di Uitm Zon Utara (Kampus Sungai Petani Dan Kampus Arau). Research Reports, Institute of Research, Development and Commercialization. Universiti Teknologi MARA.

Abdullah, A. A. (2004). Muqaddimah fi ‘Ilm al-Aswat. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Al-Khuliy, M. A. (1990). Al-Aswat al-Lughawiyyah. Amman: Dar al-Falah.

Al-Mu’jam al-‘Arabiy al-Asasiy. (1999). Perancis: Larus.

Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar. (2006). Fonetik dan Fonologi: Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Indirawati Zahid. (2011). Prosodi dalam P&P Bahasa Melayu:Pembentukan Sahsiah dan Jati Diri. Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 13, 3-17.

Kamarulzaman Abd Ghani & Nik Mohd Rahimi. (2000). Pengaruh Bahasa Melayu Ke Atas Penguasaan Sebutan Bahasa Arab dan Kemahiran Tilawah Al-Quran. Sari, 18, 67-79.

Ladefoged, P. (1993). A Course in Phonetics. 3rd edition. Fort Worth, TX: Harcourt, Brace, and Jovanovich.

Ladefoged, P. (2003). Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques. Oxford: Blackwell Publishing.

Mohd Zaki bin Abd Rahman. (2002). Fonetik dan Tajwid. (Tesis Ph.D tidak diterbitkan). Universiti Malaya.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2007). Asas Fonetik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Roach, P.J. (2009). English Phonetics and Phonology: A Practical Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Sabariah Binti Othman. (2011). Masalah Penyebutan Huruf Al-Qur’an Di Kalangan Saudara Baru: Satu Kajian Kes. (Tesis sarjana tidak diterbitkan). Universiti Malaya.

Umar, A. M. (2006). Dirasah al-Saut al-Lughawi. Kaherah: Alam al-Kutub.

Downloads

Published

2017-04-06

How to Cite

Ramli, N. A., Mezah, C. R., & Thai, Y. N. (2017). PENGUASAAN PELAJAR MELAYU TERHADAP TEKANAN SUARA MENYEBUT PERKATAAN ARAB DARI SUDUT INTENSITI. Jurnal Kemanusiaan, 14(1). Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/69

Issue

Section

Articles