ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

Authors

  • Nazri Muslim Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Ahmad Hidayat Buang Universiti Malaya

Abstract

Abstract

Discussion of this article will focus on the provisions contained in the Federal Constitution of Malaysia associated with Islam as the federal religion, freedom of religion, permission to use public money for the purposes of Islamic, syariah courts in the legal system, the exclusion of Islamic lawfrom the law of emergency, establishment of Islamic affairs as something which is within the jurisdiction of the state, kings as head of religion and the establishment of Islamic religious council to help carry out certain powers. Also discussed was the status of Malaysia as an Islamic state and freedom of religion than often become a polemic in society. Analysis showed Islam in the constitution was not only just contained in Article 3, but it should also be read in conjunction with Article 8, 11, 12, 121, 150 and the position of the King in Islamic affairs. All of this, shows Islam in the Federal Constitution of Malaysia had the privilege compare to other religions in Malaysia.

 

Abstrak

Perbincangan mengenai artikel ini akan menjurus kepada peruntukan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang berkaitan dengan Islam seperti agama persekutuan, hak kebebasan beragama, kebenaran menggunakan wang awam untuk tujuan Islam, kedudukan Mahkamah Syariah dalam sistem perundangan, pengecualian undang-undang Islam daripada undang-undang darurat, penetapan hal ehwal Islam sebagai sesuatu yang terletak dalam bidang kuasa negeri, kedudukan raja-raja sebagai ketua agama dan pembentukan Majlis Agama Islam untuk membantu menjalankan kuasa-kuasa tertentu. Turut dibincangkan juga mengenai status Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan kebebasan beragama yang sering menjadi polemik dalam masyarakat Malaysia. Analisis menunjukkan Islam dalam perlembagaan itu bukan sahaja hanya terkandung dalam Perkara 3, tetapi ia juga harus dibaca bersama dengan Perkara 8, 11, 12, 121, 150 dan kedudukan Yang di Pertuan Agong dalam hal ehwal agama Islam. Kesemua ini menunjukkan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai keistimewaan dari agama lain di Malaysia.

References

Abdul Aziz Bari (2001), Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Aziz Bari (2005), Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.

Abdul Monir Yaacob (1996), Kedudukan dan pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam di Malaysia. Dlm. Abdul Monir Yaacob dan Sarina Othman. Tinjauan Kepada Perundangan Islam. Kuala Lumpur: IKIM.

Abdul Monir Yaacob (2002), Undang-Undang pentadbiran Islam dan mahkamah syariah di Malaysia. Dlm. Abdul Morir Yaacob dan Zuzalie Mohamad. Pembangunan Undang-Undang di Rantau ASEAN. Kuala Lumpur: IKIM.

Abdul Samat Musa (2006), Islam dalam perlembagaan dan kebebasan beragama. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Pertukaran Agama dan Kesan dari Perspektif Syariah dan Perundangan anjuran Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 15 Julai, Bangi.

Abdullah @ Alwi Hassan (2003), Pengajian dan Pengamalan Undang-Undang Islam di Malaysia: Antara Tradisi dan Modeniti. Syarahan Perdana Universiti Malaya, 7 Julai 2003.

ABM Mahbubul Islam (2002), Freedom of Religion in Shari’ah: A Comparative Analysis. Kuala Lumpur: A.S Nordeen.

Ahmad Ibrahim (1987), Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Dlm. Mohamed Suffian Hashim, H.P Lee dan F.A Trindade. Perlembagaan Malaysia: Perkembangannya 1957-1977. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ahmad Ibrahim (1995), Prinsip-prinsip Perlembagaan Islam dan Perlembagaan Malaysia. Dlm. Abdul Monir Yaacob dan Sarina Othman. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Masyarakat Majmuk. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Ahmad Ibrahim (1996), Undang-Undang Islam di Mahkamah Sivil. Jurnal Hukum, Jil. X, Bhg 11. hlm 129-149.

Ahmad Ibrahim (1997), Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Kuala lumpur: IKIM.

Anon (2008), Jangan sentuh Kontrak Sosial. Berita Harian. 17 Oktober.

Che Omar Bin Che Soh v Public Prosecutor (1988) 2 MLJ 55.

Harding, A. (1996), Law, Government and the Constitution in Malaysia. Singapore: Kluwer Law International.

Harding, A. (2002), The Keris, the crescent and blind goddess: The state, Islam and the constitution in Malaysia. Singapore Journal of International & Comparative Law. 6.

Hasan Bahrom (1999), Perlembagaan: Isu pelaksanaan Undang-Undang Islam. Jurnal Syariah 1(7).

Hashim Yeop A. Sani (1973), Perlembagaan Kita. Kuala Lumpur: Malaysian Law Publishers Sdn. Bhd.

Hjh. Halimatus Saadiah v Public Service Commission (1992) 1 MLJ 513.

Ibrahim Ismail (2003), Agama Persekutuan: Jurisprudens Islam dalam pentafsiran perlembagaan. Kanun 15 (4). hlm 11.

Joseph Fernando (2006), The Position of Islam in the Constitution of Malaysia. Journal of Southeast Asian Studies 2 (37).

Kevin Yl Tan & Thio Li Ann (1997), Constitutional Law in Malaysia & Singapore. 2ed. Singapore: Butterworths Asia.

Lina Joy v Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (2004) 2 MLJ 119.

Meor Atiqurahman bin Ishak v Fatimah Bte Shihi (2000) 5 MLJ 375.

Minister of Home Affair v Jamaluddin Bin Othman (1989) 1 MLJ 418.

Mohamed Azam Mohamed Adil (2005), Kebebasan beragama dan hukuman ke atas orang murtad di Malaysia. Dlm. Ahmad Hidayat Buang. Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mohd Salleh Abas (1985), Unsur-Unsur Tradisi Dalam Perlembagaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhamad Arifin (1999), Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Dlm. Ahmad Ibrahim et. al. Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nazri Muslim (2011). Islam dan Orang Melayu Menurut Perlembagaan Dalam Konteks Hubungan Etnik: Kajian Ke Atas Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam. Tesis PhD, Universiti Malaya.

Nik Abd. Rashid Abdul Majid (1988), Kedudukan Undang-Undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Dlm. Mahmood Zuhdi Abdul Majid. Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam di Malaysia. Batu Cave: Thinkers Library Sd. Bhd.

Non-Islam Religious (Control of Propagation among Muslim) Enactment 1988, Selangor (No. 0f 1988) lihat Seksyen 4, 5, 6 dan 8.

Salim Jasman (2002), Undang-undang pentadbiran Islam dan Mahkamah Syariah di Singapura. Dlm. Abdul Monir Yaacob dan Suzalie Mohamad. Pembangunan Undang-Undang di Rantau ASEAN. Kuala Lumpur: IKIM.

Shad Saleem Faruqi (2004), Secularism or theocracy- a study of the Malaysian Constitution. UiTM Law Review. Vol 2. hlm 165-175.

Shad Saleem Faruqi (2005), The Malaysia Constitution, the Islamic state and hudud laws. In K.S Nathan and Mohamad Hashim Kamali. Islam in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Sheriden L. A. dan Groves H. E. (1979), The Constitution of Malaysia. Singapore: Malayan Law Journal Ltd.

Syed Muhammad Naqiub al-Attas (1972), Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Bangi: Penerbit UKM.

Teoh Eng Huat v Kadhi of Pasir Mas & Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (1990) 2 MLJ 306.

Tunku Abdul Rahman (1984), Contemporary Issue on Malaysian Religions. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.

Wong Ah Fook lwn. State of Johore (1937) MLJ 128.

Wu Min Aun (1999), The Malaysian Legal System. 2ed. Kuala Lumpur: Longman.

Downloads

Published

2017-04-06

How to Cite

Muslim, N., & Buang, A. H. (2017). ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA. Jurnal Kemanusiaan, 10(2). Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/68

Issue

Section

Articles