Peranan Institut Pengajian Tinggi Islam Dalam Pembangunan Modal Insan Di Malaysia: Satu Analisis (THE ROLE OF ISLAMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN MALAYSIA: AN ANALYSIS)

Authors

  • Prof. Madya Dr. Ruzman Md Noor Department of Syariah Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
  • Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim Department of Fiqh Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
  • Dr Muhammad Kamil Abd Majid Department of Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.
  • Prof.Madya Dr. Abdul Karim Ali Department of Fiqh Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.
  • Nor Adina Abdul Kadir Academy of Islamic Studies, University of Malaya.
  • Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar Department of Fiqh Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.
  • Norhidayah Yusof Department of Fiqh Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Abstract

ABSTRACT

In many countries, including Malaysia, institutions of higher learning play a part in developing responsible, high quality human resources to  fulfil the  needs of a community  . In recent years, the development of human capitals in  Malaysian Islamic Higher Education Institutions (HEIs Islam)  is based on the  standards set by the Malaysian Ministry of Higher Education. Based on this background, this paper will try to analyze the roles played by the public sect of Islam, using the Academy of Islamic Studies,  University of Malaya as the main focus. This study  introduces the concept of human capital and its importance to national the  development, discusses  the concept of human capital by analyzing the history Malaysia ,  the concept of human capital, the comparative perspectives between the west and Islam  as well as the  Islamic approaches the issue of human capital, before presenting some conclusions and recommendations.

ABSTRACT

Secara konvensionalnya, tugas untuk membangunkan modal insan yang bermutu, bertanggungjawab dan kondusif untuk keperluaan sesuatu masyarakat diletakkan kepada institusi pengajian tinggi. Hal ini telah menjadi amalan di kebanyakan Negara, termasuklah Malaysia. Dalam menghadapi dunia global semasa, Institut Pengajian Tinggi Islam (IPT Islam) di Malaysia telah berusaha untuk menjalankan tugas pembentukan modal insan ini mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Berasaskan kepada latar belakang ini, kertas kerja ini akan cuba menganalisa peranan yang dimainkan oleh IPTA aliran Islam, dengan memilih Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya sebagai fokus utama. Kajian ini bakal mengandungi beberapa bahagian utama. Pertama, pengenalan tentang konsep modal insan dan kepentingannya untuk pembangunan Negara. Kedua, Konsep Modal Insan Di Malaysia: Analisis Sejarah. Ketiga, Konsep Modal Insan: perbandingan Perspektif Sarjana Barat Dan Islam. Keempat, Pendekatan APIUM Dalam Isu modal insan. Kelima, kesimpulan dan saranan.

Author Biographies

Prof. Madya Dr. Ruzman Md Noor, Department of Syariah Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya

Associate Professor

Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Department of Fiqh Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya

Associate Professor

Nor Adina Abdul Kadir, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Phd candidate of Islamic History and Civilization

Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Department of Fiqh Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Phd Candidate

Norhidayah Yusof, Department of Fiqh Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Master candidate

References

Osman Bakar (2011),"Malaysia Dari Perspektif Ketamadunan:Sebuah Inspirasi Daripada Ibnu Khaldun", Dalam Jurnal Peradaban, V.4.

Zaini Ujang (1993), Universiti: Mendukung Tradisi Intelektial, Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.

Nordin Kardi (2002), "Melayu Dan Islam Dalam Konteks Pendidikan Di Institut Pengajian Tinggi", dalam Edit Oleh Suzalie Mohamad Anjakan Minda Belia Islam, Kuala Lumpur: IKIM.

Rahimin Affandi Abd. Rahim dan Awang (2003) "Usaha Memperkasakan Institut Pendidikan Islam Di IPTA Malaysia: Satu Analisa Terhadap Pengalaman APIUM", dalam Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, Anjuran Fakulti Pendidikan UTM-pada 21hb. Oktober 2003.

Mahmood Zuhdi et.al (2005)"Impak Graduan Universiti Al-Azhar Dalam Pembangunan Sosial Di Malaysia", Jurnal Pengajian Melayu, V.16.

Mahmood Zuhdi Abd Majid (2013), Puri Kencana: Kecermelangan Satu Abad Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bahru:MAIK

Marzuki Haji Mahmood (2003), :Keberkesanan Dan Sambutan Masyarakat Terhadap Pengajian Islam di Institut Pengajian Islam", dalam edit. Oleh Suzalie Mohamed, Memahami Isu-Isu Pendidikan Islam Di Malaysia, Kuala Lumpur:IKIM.

Muhammad Syukri Salleh (2002), "Prospek Kerjaya Graduan Pengurusan Islam Di Malaysia", dalam (edit oleh Wan Ab.Rahman Khudri Bin Wan Abdullah) Pengurusan Islam: Konsep Dan Amalannya Di Malaysia, Sintok: Penerbit UUM.

Tan Ai Mei, Malaysian Private Higher Education: Globalisation, Privatisation, Transformation and Marketplaces, London, 2002

Theodore W. Schultz (1961), "Investment In Human Capital", in The American Economic Review, V.L1, No.1, 1961.

Gary S.Becker (1962),"Investment in Human Capital: A Theoritical Analysis", in The Journal of Political Economy, V.7, No.5, 1962.

Ibnu Khaldun (1993), Mukadimah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahathir Mohamad (1991), Malaysia Melangkah Ke Hadapan, Kuala Lumpur: Pecetakan Nasional.

Fadzilah Abdullah (1993), Dasar Pendidikan Kebangsaan. dalam Yusuf Ismail & Khayati Ibrahim (ed.) Dasar-dasar Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur: A.S. Nordeen.

Norsaidatul Akmar Mazelan Dan Mohd. Fauzan Noordin (1999), "Manpower and Training Issues In Relation to the Development of the Multimedia Super Corridor", dalam Abu Bakar Abdul Majeed (ed.), Multimedia dan Islam, Kuala Lumpur: IKIM.

Zaini Ujang (2009), Mengangkasa Pengajian Tinggi, Skudai: Penerbit UTM

Prof. Emeritus Dato'Dr. Mahmood Zuhdi Hj.Ab. Majid, Sharahan Pengajian Islam Antara Cita-cita dan Realiti, Akademi Pengajian Islam UM, 19 September 2011.

Idris Awang (1995), "Perkembangan Pengajian Di Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Malaya", Dalam Jurnal Syariah, V.3, Bil2, 1995.

Buku Panduan Program Ijazah Dasar Apium Tahun Akademik 1999/2000.

Rahimin Affandi Abd.Rahim (2003). "Konsep Fiqh Malaysia Untuk Tamadun Alam Melayu Alaf Baru: Suatu Analisa Tentang Kepentingannya", Dalam Jurnal Pengajian Melayu, Bil.10

Seminar Yang Bertemakan "Hukum Islam Sesama Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun", telah Dianjurkan Oleh Apium Pada 26-27hb. Jun 1997, Yang Kemudiannya Menghasilkan Koleksi Kertas Kerja Yang Dibukukan Dengan Tajuk Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun.

Seminar Yang Menekankan Tema Ini Telah Dianjurkan Oleh Apium Pada 23-24hb. Jun 1999, Yang Menghasilkan Koleksi Kertas Kerja Bertajuk Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini.

Mahmood Zuhdi Abd Majid (2000), Tokoh-Tokoh Kesarjanaan Sains Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

S. Mohamed Hatta (1995),"Sains Dan Ijtihad", Dalam Jurnal Syariah, V.3, Bil.2, 1995.

Rahimin Affandi Abdul Rahim (2000), "Konsep Fiqh Malaysia Untuk Tamadun Alam Melayu Alaf Baru: Suatu Analisa Tentang Kepentingannya", Dalam Jurnal Pengajian Melayu, Bil 10, 2000

Mohamad Mohsin Mohamad (2000), "Kemahiran Berfikir Di Alaf Baru", Dalam Abdul Latif Samian Dan Mohamad Sabri Haron (ed.) Pengajian Umum Di Alaf Baru.

Rahimin Affandi Abdul Rahim (2002), "Memperkasakan Budaya Berfikir Islam: Satu Analisa", Dalam Jurnal Afkar, Bil.3,2002.

Amir Mu'allim Dan Yusdani (1999), Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta.

Kamaruzzaman Bustaman Ahmad (2002), Islam Historis; Dinamika Studi Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Galang Press.

Rahimin Affandi Abdul Rahim (2000)," Orientalisme Dan Keutuhan Ummah Islam: Suatu Analisis", Dalam Jurnal Syariah, V.9, Bil.1, 2000

Ratno Lukito (1997), " Studi Hukum Islam Antara Lain Dan Mcgill", Dalam Ed. Yudian W.Asmin, Pengalaman belajar Islam Di Kanada, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Abuddin Nata (2004), Sejarah Pendidikan Islam: Pada Periode Klasik Dan Pertengahan, Jakarta: Rajawali Press.

Nik salida Suhaili Bt Nik Saleh & Syahirah Bt Abdul Shukor (2004), "E-Learning In Islamic Studies: Possibilities And Prosiding Islam: Past, Present and Future-International Seminar On Islamic Thoughts, Anjuran Bersama Jabatan Usuluddin Dan Falsafah, UKM Dengan Jabatan Hal Ehwal Khas, Kementerian Penerangan Malaysia, Pada 7-9hb. Disember 2004.

M.Smith Dan S. Bourke (1992). Teacher Stress; Examining A Model Based On Context, Workload And Satisfaction, Dalam Teaching And Teacher Education, V.8,1992.

H.Abuddin Nata (2001), Perspektif Islam tentang Pola Hubungan GuruMurid: Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Rahimin Affandi Abd Rahim (2010),"Aplikas Elemen Pemikiran Saintifik Dalam Pengajian Syariah: Satu Pendekatan:, Jurnal Informika, Fakulti Pengurusan Makluamt, UiTM, Shah Alam, V.1

Rahimin Affandi Abd Rahim (2011), "Reforming The Syariah Studies In Malaysian Higher Learning Institution",Prosiding for the EDUALEARN-International Conference On Education And New Learning Technologies, 4-6 July 2011, Barcelona, Spain.

Downloads

Published

2017-04-06

Issue

Section

Articles