STRATEGI PENDIDIKAN HATI KE HATI: PENGALAMAN DI PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Authors

  • Mohd Syakir Mohd Rosdi Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Abstract

ABSTRACT

ISDEV stands for Islamic Development Management Studies Centre at Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia. ISDEV started with only a project and currently have eight lecturers. Nevertheless, ISDEV have shown impressive progress from one stage to another. Recently, ISDEV was upgraded into a Centre for Excellence in Research. One of the main factor for USM to consider upgrading ISDEV was because the number of students have increased to more than 200 people although there were only six lecturers. How could ISDEV attract so many students even with a small number of lecturers? As someone who was once called ISDEV graduate student and now a lecturer at ISDEV, the author believes that one of the main reason is the use of pedagogical education called heart to heart education. This article aims to analyze the heart to heart educational strategies practiced in ISDEV. Based on library research, participation observation and structured interview, the objective of this research was expected to achieve through two stages. The first stage was observation of teaching and learning practices of heart to heart method in ISDEV. The second stage was the analysis of the elements of this heart to heart education with the aim of exploring the possibility of using this strategy in other Islamic educational institutions.

 

ABSTRAK

ISDEV ialah singkatan nama bagi Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam di Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang, Malaysia. ISDEV hanya bermula dengan sebuah projek yang kini mempunyai hanya lapan orang pensyarah2. Namun begitu, ISDEV telah berkembang daripada satu peringkat kepada satu peringkat dengan memberangsangkan. Sekarang ISDEV telah dinaik taraf menjadi sebuah Pusat Kajian Kecemerlangan Penyelidikan. Salah satu faktor penting USM mempertimbangkan naik taraf ini ialah kerana bilangan pelajarnya yang telah meningkat hingga melebihi 200 orang walaupun pensyarahnya berjumlah enam orang sahaja3. Bagaimanakah ISDEV boleh 1 Mohd Syakir Mohd Rosdi merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia. 2 Lapan orang pensyarah ini merupakan jumlah terkini pensyarah yang dihitung pada tahun 2015. 3 Bilangan pensyarah sebanyak enam orang ini ialah bilangan sebelum tahun 2015. Bilangan ini dihitung ketika ISDEV dinaiktaraf sebagai Pusat Kajian Kecemerlangan Penyelidikan iaitu pada17 April 2014. menarik begitu ramai pelajar walaupun dengan bilangan pensyarah yang sedikit? Sebagai seorang yang pernah bergelar pelajar siswazah ISDEV dan kini pensyarah di ISDEV, penulis meyakini bahawa salah satu sebabnya ialah kerana pemakaian pedagogi pendidikan yang dinamakan pendidikan hati ke hati. Artikel ini berhasrat menganalisis strategi pendidikan hati ke hati yang diamalkan di ISDEV ini. Berdasarkan kaedah penyelidikan kepustakaan, pengamatan penyertaan dan temubual bertujuan, hasrat ini cuba dicapai melalui dua peringkat. Peringkat pertama ialah penelitian amalan pengajaran dan pembelajaran hati ke hati di ISDEV. Peringkat kedua pula ialah penganalisisan terhadap elemen-elemen pendidikan hati ke hati ini dengan tujuan meneliti kemungkinan untuk turut digunakan oleh institusi pendidikan Islam yang lain.

References

Ab. Halim Tamuri (2005). “Hala Tuju dan Cabaran Pendidikan Islam dalam Era Globalisasiâ€, kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pendidikan dan Penghayatan Islam, anjuran Jabatan TITAS,Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pada 1 Mac 2005.

Ab. Halim Tamuri (2010). “Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan Konsep Mu’allim†dlm. Journal of Islamic and Arabic Education, Vol. 2, No. 1, hal. 43-56.

Abdullah Nasih ‘Ulwan (1996). Tarbiah al- Awlad Fi al-Islam. Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad Mohd. Salleh (1997). Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Al-Ghazali (1990). Mukhtasar Ihya’ Ulumuddin. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah.

Fadzila Azni Ahmad (2013). Konsep Pengurusan Institusi Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibn Hisham (1955). al-Sirah al-Nabawiyyah. Mustafa al-Saqa et al.. (Sunt.). Jilid 1. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah (2003). Penawar Hati yang Sakit. (Terj.) Ahmad Tarmudzi. Jakarta: Gema Insani.

ISDEV (2013). Kertas Kerja Cadangan Menaiktaraf ISDEV (Pusat Maya) kepada Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Universiti ISDEV. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Mohd Kamal Hassan (1988). Pendidikan dan pembangunan: Satu Perspektif Bersepadu. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Mohd Shukri Hanapi (2012a). “Paradigma Tauhid Dalam Pembangunan Berteraskan Islamâ€, kertas kerja yang dibentangkan di The First International Conference on Religiosity in Development (RIDEV), anjuran bersama Pusat Pengajian Siswazah, Universitas Medan Area (UMA), Fakulti Usuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU), Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang dan AMRON-ISWU, Walailak University, Thailand, di Hotel Madani, Medan, Sumatera Utara, pada 26-27 April 2012.

Mohd Shukri Hanapi (2012b). “Pendidikan Pembangunan Islami Untuk Borneo: Pengalaman Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysiaâ€, kertas kerja yang akan dibentangkan di Konferensi Antarabangsa Islam Borneo Ke-V, anjuran bersama Pusat Penyelidikan & Pengembangan Islam Borneo, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak dengan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Brunei Darussalam, di Dewan Persidangan Bridex Jerudong, Brunei Darussalam, pada 26-27 Jun 2012.

Muhammad Ibn Ishaq (1978). Kitab al-Siyar al-Maghazi. Suhayl Zakkar (tahqiq). t.t: Dar al-fikr.

Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti (2003). Fiqh Al-Sirah 1, Terj. Mohd Darus Sanawi. Selangor: Dewan Pustaka Fajar.

Muhammad Syamsul Haq Abadi (1995). Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud. Siddiq Jamil ‘Athar (Sunt.). Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Syukri Salleh (1985). Falsafah Ilmu Pembangunan Berteraskan Islam: Beberapa Asas Kesepaduan. Pulau Pinang: Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Syukri Salleh (2001). “Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islamâ€, PEMIKIR, No. 26, Oktober-Disember, hlm. 1-47.

Muhammad Syukri Salleh (2002). Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Muhammad Syukri Salleh (2003). Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam: Konsep dan Perkaedahan (Siri Syarahan Umum Perlantikan Profesor). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Syukri Salleh (2008). “Pengajaran-Pembelajaran Hati ke Hati dan Implikasinya Ke Atas Pembinaan Masyarakat†(Teaching-Learning From Heart to Heart and Its Implication on Societal Building), Syarahan Akademik (Pidato (Orasi) Ilmiah) yang disampaikan di Konvokesyen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ke-18, anjuran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan, Indonesia, pada 8 November 2008.

Muhammad Syukri Salleh (2009a). “Kaedah Pengajaran-Pembelajaran Dari Hati Ke-Hati†(Heart to Heart Teaching-Learning Method), Syarahan Umum yang dibentangkan dan dianjurkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), pada 8 May 2009.

Muhammad Syukri Salleh (2009b). “Pendidikan Hati ke Hati†(Heart to Heart Education), Syarahan Umum yang dibentangkan dan dianjurkan oleh Universitas Asahan, Sumatera Utara, Indonesia, pada 14 August 2009.

Muhammad Syukri Salleh (2011). “Heart-to-Heart Method in Teaching-Learning Processâ€, Syarahan yang dibentangkan di Wacana Pengajaran, anjuran Faculty of Business Management and Accounting, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kuala Terengganu, Terengganu, pada 6 June 2011.

Safi al-Rahman al-Mubarakfuri (1992). Al-Rahiq Al-Makhtum. 9th Ed. Riyadh: Maktabah Dar Al-Salam.

Sayyid Quthb (2000). Tafsir Fi Zhilalil Qur’an. (Terj.) As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani.

Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002). “Kalimah Al-Ta'lim Dan Al-Tarbiyyah Menurut Al-Qur’an Dan Leksikon Arabâ€, kertas kerja Seminar Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zaharah Hussin (2005). Mendidik Generasi Berakhlak Mulia: Fokus Peranan Guru Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Zulkifli Mohd Yusoff (2011). Tafsir Ayat Ahkam. Selangor: PTS Darul Furqan Sdn. Bhd.

Ahmad Najib Burhani (2001). Dari Tasawuf Dekaden Menuju Tasawuf Positif . Jakarta:Hikmah dan IIMAN.

Downloads

Published

2017-04-06

How to Cite

Mohd Rosdi, M. S. (2017). STRATEGI PENDIDIKAN HATI KE HATI: PENGALAMAN DI PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Jurnal Kemanusiaan, 13(3). Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/54

Issue

Section

Articles