HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB

Authors

  • Mohammad Abdillah Samsuiman Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Miss Asma Benjaman Jabatan al-Quran & Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Zamri Arifin Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

This study was to determine the level of student interest in the subject of Arabic and the quality level of Arabic teacher, and to identify whether there is a significant relationship between students' interest in Arabic with the quality of Arabic teacher in Arabic in MRSM Ulul Albab, Kota Putra. To achieve this goal, a field study was conducted on 57 students of the MRSM Ulul Albab, Kota Putra by using questionnaire. Level of the questionnaire has been evaluated and recommended by academic experts before the study was conducted. Analysis of the data showed that the tendency of students' interest in Arabic is good level and high. Whereas the study also found that the quality level of Arabic teachers is high where the teacher is the most influential person in improving student achievement. The study also found that there was a significant relationship between students' interest with teachers’ self-quality. Few recommendations have been put forward as an initiative that can be taken to enhance students’ attitude towards higher quality of T&L in Arabic education.

Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengetahui tahap minat pelajar terhadap matapelajaran Bahasa Arab dan tahap kualiti diri guru pendidikan Bahasa Arab serta mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara minat pelajar terhadap Bahasa Arab dengan kualiti diri guru pendidikan Bahasa Arab di MRSM Ulul Albab, Kota Putra. Bagi mencapai tujuan tersebut, kajian lapangan telah dilakukan terhadap 57 orang pelajar MRSM Ulul Albab, Kota Putra dengan menggunakan soal selidik. Tahap kewajaran ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh pakar akademik sebelum kajian dilaksanakan. Analisis data kajian menunjukkan bahawa kecenderungan minat pelajar terhadap Bahasa Arab berada pada tahap yang baik dan tinggi. Manakala dapatan kajian juga mendapati bahawa tahap kualiti diri guru Bahasa Arab adalah tinggi di mana guru merupakan individu yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pencapaian pelajar. Dapatan kajian juga mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kecenderungan minat pelajar dengan kualiti diri guru. Beberapa cadangan telah dikemukakan sebagai inisiatif yang boleh diambil untuk membentuk sikap pelajar seterusnya meningkatkan lagi tahap kualiti P&P pendidikan Bahasa Arab.

 

References

Adnan Yusopp 2005, Pengajaran Perkaedahan Pendidikan Islam Di Peringkat Ijazah Tinggi: Keperluan Dan Cabaran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Rosni Samah. 2009. Isu Pembelajaran Bahasa Arab Di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Abd. Rahim Abd Rashid (2001). Nilai-nilai Murni dalam Pendidikan. Kuala Lumpur : Cergas (M) Sdn. Bhd.

Ishak Rejab. 1992. Masalah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Dlm. Ismail Ab. Rahman (ed al.). Pendidikan Islam di Malaysia. Bangi: UKM

Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi & Parilah M. Shah. 2010. Sikap Pelajar Terhadap Pembelajaran Kemahiran Lisan Bahasa Arab Di Universiti Teknologi MARA (UiTM). GEMA Onlineâ„¢ Journal of Language Studies. Volume 10(3) 2010: 15-33

Zulzana Zulkarnain, Mohamed Saim & Roslina Abd Talib. 2013. Hubungan Antara Minat, Sikap Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Kursus Cc301 – Quantity Measurement. Seminar Pasca Siswazah Dalam Pendidikan (GREDUC 2013).

Noraini Omar (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Lima. Jurnal Pendidikan, Institut Perguruan Tun Abdul Razak, Sarawak.

Hadiah Senin (1997).Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah. Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Widad Othman (1998). Kaedah Mengajar Lukisan Kejuruteraan. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruddin Husin (1997). Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors.

Noor Erma Binti Abu & Leong Kwan Eu. (2014). Hubungan Antara Sikap, Minat, Pengajaran Guru Dan Pengaruh Rakan Sebaya Terhadap Pencapaian Matematik Tambahan Tingkatan 4. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik (Januari 2014, Bil. 2 Isu 1).

Ismail Reduan (1992). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan pengajaran dan pembelajaran matematik di kalangan murid sekolah rendah. Jurnal Akademik.

Lee Shok Me (1991). Asas Pendidikan Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman

Abu Bakar Nordin (1994). Reformasi Pendidikan dalam Menghadapi Cabaran 2020. Kuala Lumpur: Cetaktama Press.

Salawati Hamid (1998). Hubungan minat, sikap, motivasi dan kemahiran asas dengan pencapaian pelajar dalam matematik, Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.

Mohd Nor Shahizan Ali & Ahmad Munawar Ismail. 2012. Memahami Kuantitatif & Kualitatif dalam Penyelidikan Pengajian Islam. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Geo, Laura. 2007. The Link Between Teacher Quality and Student Outcomes: A Research Synthesis. Washington DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality. http://secc.sedl.org/orc/resources/LinkbetweenTQandStudentOutcomes.pdf.

Ee Ah Meng (1998). Pelajar Bermotivasi Pelajar Cemerlang. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd.

Walsh, Kate. 2001. Teacher Certification Reconsidered: Stumbling for Quality. A Rejoinder https://www.google.com.my/#q=Walsh%2C+Kate.+2001.+Teacher+Certification+Reconsidered%3A+Stumbling+for+Quality.+A+Rejoinder pdf.

Downloads

Published

2017-04-06

Issue

Section

Articles