PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP BUDAYA NIAGA USAHAWAN BUMIPUTERA MUSLIM

Authors

  • Buerah Tunggak Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai
  • Hussin Salamon Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai
  • Baharin Abu Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Abstract

Elements of the business culture, such as entrepreneurial attitude, business management skill , education programs and entrepreneurship training affect the efforts of the formation and development of Bumiputera entrepreneurs in the field of economics and business (Abdul Aziz Mahmud, 1977; Mohd Amir Sharifuddin, 1983; Humam Mohammad, 1988 ; Wan Liz Ozman, 2000; Tuerah Pillar, 2007). Failure in these three areas has prevented the resilience and competitiveness of Bumiputera entrepreneurs compared to other ethnics or foreign entrepreneurs. Demographic factors such as the level of formal education, business experience and frequency of attending education programs and entrepreneurship training are among the important factors that affect business culture of Bumiputera entrepreneurs. Therefore, this paper describes the influence of demographic factors on the business culture of Muslim Bumiputera entrepreneurs in the category of Small and Medium Enterprises (SMEs). Data were collected through questionnaires to Bumiputera SME entrepreneurs who receive MARA financing in the state of Johor. In addition, the study data were also obtained through interviews with recipients and non-recipients of MARA financing entrepreneurs as well as MARA officers. The findings indicate that entrepreneurs’ demographic factors have a significant influence on business culture of Muslim bumiputera entrepreneurs.

Unsur-unsur budaya niaga seperti sikap keusahawanan, kemahiran menguruskan perniagaan dan pengaruh program pendidikan dan latihan keusahawanan mempengaruhi usaha-usaha pembentukan dan pembangunan usahawan Bumiputera dalam bidang ekonomi dan perniagaan (Abdul Aziz Mahmud, 1977; Mohd Amir Sharifuddin, 1983; Humam Mohammad, 1988; Wan Liz Ozman, 2000; Buerah Tunggak, 2007). Kegagalan dalam tiga aspek ini telah menghalang daya tahan dan daya saing usahawan bumiputera berbanding usahawan bangsa lain atau asing. Faktor-faktor demografi usahawan seperti tahap pendidikan formal, pengalaman berniaga dan kekerapan menghadiri program pendidikan dan latihan keusahawanan merupakan antara faktor-faktor penting yang mempengaruhi budaya niaga usahawan bumiputera. Oleh itu, penulisan ini menjelaskan pengaruh faktor-faktor demografi terhadap budaya niaga usahawan Bumiputera Muslim dalam kategori Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Data kajian diperolehi melalui soal selidik terhadap usahawan Bumiputera PKS yang menerima pembiayaan MARA di negeri Johor. Selain daripada itu, data kajian juga diperolehi melalui temu bual dengan usahawan penerima pembiayaan MARA, usahawan bukan penerima pembiayaan MARA serta pegawai MARA. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor-faktor demografi usahawan mempunyai hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi budaya niaga usahawan bumiputera Muslim.

References

Al Qur‟anu „L-Karim Terjemahan dan Huraian Maksud. (terjemahan Abu Salah Muhammad „Uthman el-Muhammady). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Adnan Alias (1992). Konsep Keusahawanan. Dlm MEDEC. Asas Keusahawanan. Shah Alam: BIROTEKS (Biro Penyediaan Teks), ITM m.s. 3-15.

Adnan Alias (1992). Model Perlakuan Usahawan Mukmin. Dlm. Adnan Alias, Humam Mohammad & Mohamed Dahlan Ibrahim (Penyunting) Konsep Keusahawanan Islam. Shah Alam Selangor: Arina Publication House.m.s. 23-50.

Al Habshi, Syed Othman(1994) . Islamic Values: It Universal Nature and Applicability. Dlm. Syed Othman al Habshi dan Aidit Haji Ghazali (editor) Islamic Values and Management. Kuala Lumpur:IKIM.

Al Qaradhawi, Yusuf (1997). Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. (terjemahan K.H Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo & Aunur Rofiq Shaleh Tawhid), Jakarta: Robbani Press.

Abdul Aziz Mahmud (1977). Malay Entrepreneurship: Problems in Development - A Comparative Empirical Analysis. A Dissertation of Doctor of Philosophy (Public Administration) Faculty of the Graduate School University of Southern California.

Abd Rahim Abd Rashid (2001). Perubahan Paradigma Nilai Ke arah Transformasi Sosial dan Pembentukan Malaysia Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Alias Baba (1997). Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan dan Sains Sosial. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aziz Deraman (2000). Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baharin Abu (2000). Teaching Effectiveness and Staff Professional Development Programmes at a Higher Learning Institution in Malaysia. Published Ph.D Thesis, School of Education, The University of Birmingham, UK.

Buerah Tunggak (2007). Budaya Niaga Usahawan Bumiputera dan Implikasinya Terhadap Pendidikan dan Pembangunan Keusahawanan Muslim, Tesis Ph. D, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin Yee Whah (2003). Budaya dan Keusahawanan Cina di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ghazali Basri (1984). Konsep dan Pengertian Pendidikan Menurut Perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Islam, Bil.2, Oktober, Angkatan Balia Islam Malaysia (ABIM)

Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report Volume 8 Number 4 597-607.

Humam Mohamad (1988). Entrepreneurial Development in Malaysia With Specific Reference to Training and Development Initiatives. PhD, University of Stirling

Mahathir Mohamad (1999). Kebangkitan Semula Asia. Subang Jaya, Selangor: Pelanduk Publication.

Marohaini Yusoff (1996). Perlakuan dan Proses Mengarang Pelajar Melayu dalam Bilik Darjah Tingkatan 4: Satu Kajian Kes. Tesis Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Mat Hassan Esa (1992). Pelan Induk Budaya Keusahawanan. Dlm. Chamsuri Siwar, Mohd Yusof Kasim dan Abdul Malik Ismail (Penyunting) Ekonomi Bumiputra Selepas 1990. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Moha Asri Hj. Abdullah (1997). Industri Kecil di Malaysia Pembangunan dan Masa Depan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad Yusuf dan Lau Kheng Ling (1988). Kejayaan Usahawan Melayu dan Cina: Analisis Menggunakan Pendekatan Atribusi. Jurnal Psikologi Malaysia. Bil (4), m.s. 47-65.

Muhamad Kasim Basir. (2003). Pembelajaran Konsep Sains Secara Kolaboratif Menggunakan Perisian Berasaskan Web dalam Kontek Sekolah Bestari. Tesis Phd. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.

Jiwa Mohd. Isa (1991). Etika Perniagaan. Dlm. Sheikh Ghazali Sheikh Abod dan Zambry Abdul Kadir (penyunting) Pengurusan Perniagaan Islam. Shah Alam: HIZBI.

Moha Asri Hj Abdullah (1999). Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Moha Asri Hj. Abdullah (1997). Industri Kecil di Malaysia Pembangunan dan Masa Depan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamed Amir Sharifuddin bin Hashim (1983). Bumiputra Entrepreneurship A Study of MARA Loanees in the Malaysian State oKf elantan. A Thesis of Doctor of Philosophy in Business Studies at Massey University, New Zealand.

Muhammad Ali Hashim (2002) Bisness – Satu Cabang Jihad. Kertas Kerja Seminar Memartabatkan Ekonomi Islam Melalui Ukhuwah Usahawan Muslim, Anjuran Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM), Cawangan Johor, 23 April.

Nor Aini Idris dan Norlaila Abu Bakar (2002). Bumiputera dalam PKS/PKS: Strategi Ke arah Peningkatan Daya Saing Global. Seminar Kebangsaan Perdagangan dan Pembangunan:Tuntutan dan Cabaran Baru, anjuran Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia Riviera Bay Resort, Melaka, 27-28 April.

Nor Aishah Buang (2002). Asas Keusahawanan, Siri Pengurusan Fajar Bakti. Shah Alam, Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Seminar Keusahawanan Bumiputera dari Gerai ke Ekonomi Global (2002). Diperolehi pada 20 Mac 2004 dari Laman Web Dunia di http://www.miti.gov.my/speech-13ogo02.html

Syarikat Faiza Sdn. Bhd. (tanpa tarikh) Risalah berkaitan dengan Produk yang dikeluarkan oleh Syarikat Faiza Sdn. Bhd.

The Star (2006). MARA Goes After Defaulters RM 243m in Business Loans Still Owing. 16 September.

Sekaran, Uma (2000). Research Methods For Business. A Skill-Building Approach (Third Edition) New York: John Wiley & sons, Inc.

Wan Liz Ozman Wan Omar (2000). Mengurus Agenda Abad 21 Cabaran dan Persiapan Dalam Era Globalisasi. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn. Bhd.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Habibah Elias (1997). Keusahawanan dan Motivasi Diri. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Downloads

Published

2017-04-06

How to Cite

Tunggak, B., Salamon, H., & Abu, B. (2017). PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP BUDAYA NIAGA USAHAWAN BUMIPUTERA MUSLIM. Jurnal Kemanusiaan, 10(2). Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/32

Issue

Section

Articles