KEPELBAGAIAN PENGGUNAAN LAFAZ TANAH DALAM AL-QURAN TENTANG PENCIPTAAN MANUSIA

Authors

  • Nurul Husna Abdullah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Malaysia.
  • Mohd Sukki Othman Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Malaysia.

Abstract

Tanah merupakan komponen yang banyak memperihalkan tentang ciptaan manusia. Terdapat 18 ayat yang mengandungi lafaz tanah yang menceritakan penciptaan manusia daripada tanah dengan menggunakan lafaz berbeza. Bertitik tolak daripada persoalan ini, kajian dijalankan untuk mengenal pasti lafaẓ yang membawa maksud tanah tentang penciptaan manusia. Kajian ini menggunakan analisis semantik al-Quran menurut perspektif Toshihiko Izutsu dan panduan I’jÄz al-Quran daripada Dr. á¹¢alÄḥ ‘Abd al-FattÄḥ al-KhÄlidÄ« dan Dr. Zaghlul al-Najjar. Melalui pendekatan Toshihiko Izutsu, pengkaji mencari makna dasar dan makna kaitan. Seterusnya hikmah penggunaan lafaz tanah dari sudut I’jÄz daripada Dr. á¹¢alÄḥ dan Dr. Zaghlul diterokai . Hasil analisis menemui lima lafaz tanah yang menceritakan asal usul penciptaan manusia iaitu; al-ará¸, al-turÄb, ḥamÄ‟, á¹£alá¹£Äl dan al-á¹­Ä«n. Hasil analisis dapat disimpulkan bahawa lafaz al-ará¸; digunakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dalam mencipta manusia. Lafaz turÄb, iaitu makna hakiki merujuk kepada penciptaan Nabi Adam A.S manakala makna majazi merujuk pembentukan air mani untuk penciptaan manusia. Lafaz á¹­Ä«n, menceritakan tiga situasi iaitu; Pertama, menunjukkan jenis tanah dan peringkat dalam penciptaan. Kedua, sifat tanah liat untuk menguji keimanan kepada Allah. Ketiga, perbandingan antara dua kelompok untuk melihat keyakinan terhadap ketetapan Allah. Lafaz á¹£alá¹£Äl dan ḥamÄ‟ menerangkan peringkat dalam penciptaan manusia. Kesimpulannya, setiap lafaz tanah memainkan peranan yang penting dalam konteks ayat yang digunakan.

References

Basmeih, Abdullah. (2001). Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran: 30 Juz. Kuala Lumpur: Darul Fikir. Cetakan Kedua Belas.

al-‘ĀnÄ«, Abd al-QahhÄr. (2010). I‟jÄz al-QurÄn. Urdun: ‘Ālam al-Ḥadith.

al-Zamakhsyariy, Abu al-QÄsim. (1995). TafsÄ«r al-KasysyÄf. Beirut: Al-DurÅ«s al-KutÅ«b al-‘Ilmiyyah.

FÄris, Abu al-Ḥusain Ahmad. (2008). MaqÄyÄ«s al-Lughah. Muhaqqiq: Anas Muhammad asy-SyÄmÄ«. Kaherah: DÄr al-Hadith.

‘Umar, Ahmad MukhtÄr. (1988). „Ilm ad-DilÄlah. QÄherah: ‘Ālam al-KitÄb. Cetakan Kedua.

Rahem, A. S. (2014). Tuhan, Manusia & Alam dalam al-Quran. Pulau Pinang:Penerbit Universiti Sains Malaysia

al-Khaá¹­Ä«b, A. S. (1987). Mu‟jam al-MuṣṭalaḥÄt al-„Ilmiyyah, wa al-Fanniyyah, wa al-Ḥandasiyyah (InjlÄ«zÄ«-„ArabÄ«). Cetakan Keenam. Beirut: Librairie Du Liban.

al-JÄram, ‘A., & MusÅ£afÄ, A. (2010). Al-BalÄghah al-WÄá¸iḥah

Al-Jauharī. (2005). Al-Ṣiḥḥaḥ fi al-Lughah. Beirut: Dar al-Ma'refah Publishing.

al-Farahidi, Al-Khalil. (2003). KitÄb al'AÄ«n. Beirut: Dar al-KutÅ«b al-'Ilmiyyah

Al-Qattan, Manna’. (1992) MabÄḥīth FÄ« UlÅ«m al-QurÄn. RiyÄá¸: Maktabah al-Ma’Ärif.

al-Aá¹£fahÄnÄ«, Al-RÄghÄ«b & al-Husain, Abu al-QÄsim. (1998). Al-MufradÄt fÄ« GharÄ«b al-QurÄn. Beirut: DÄr al-Ma’rifah.

al-ZÄ«n,‘Āṭif. (1994). TafsÄ«r MufradÄt Alfaẓ al-Quran al-Karim. Cetakan Ketiga. Beirut: Asy-Syarikah al-‘Ālamiyyah.

Danial Zainal Abidin. (2014). Al-Quran Saintifik. Selangor : PTS Millenia.

Ibnu Manẓūr. (1997). LisÄn al-„Arab. Beirut : Muassasaṯ Al-TÄrÄ«kh al-‘Arabiy. Cetakan Kedua.

Md. Zubir Osman. (2000). Panduan Balaghah SPM. Selangor: Penerbitan al-Madani Sdn. Bhd.

Muhammad FuÄd. (1996). Al-Mu‟jam al-Mufahras li AlfÄẓ al-QurÄn al-KarÄ«m. QÄherah: DÄr al-HadÄ«th.

Mohd Syamil Mohd Yusuf (2010). Hebatnya Al-Quran Jika Kamu Berfikir. Kuala Lumpur: Mustread Sdn. Bhd.

‘ĀsyÅ«r, Muhammad al-ṪÄhir (1984). TafsÄ«r al-TaḥrÄ«r wa al-TanwÄ«r. TÅ«nÄ«sia: Al-DÄr al-TÅ«nisiyyah li al-Nathr.

RÄjÄ« al-Asmar, RÄjÄ«. (1998). Al-BalÄghah al-'Arabiyyah al-WÄá¸iḥah. Beirut: Al-Maktabah al-ThaqÄfiyyah.

ḤawÄ Sa’īd. (2003). Al-AsÄs fi al-TafsÄ«r. Mesir: DÄr al-SalÄm.

al-KhÄlidiy á¹¢alaḥ 'Abd al-Fattaḥ. (2007). Ma'a Qiá¹£asi al-SÄbiqÄ«n fÄ« al-Quran. Damsyiq: DÄr al-Qalam.

al-KhÄlidiy, á¹¢alaḥ 'Abd al-Fattaḥ. (2004). Mafatih li al-Ta'Ämul ma'a al-Quran (Melayu)/ Panduan Bergaul dengan al-Quran. Terj: Muhammad Ihsan. Kuala Lumpur: Penerbitan Kintan Sdn. Bhd.

Shamshuddin Jusop. (1981). Asas Sains Tanah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Cooper, H.M. (1988). Organizing Knowledges Synthesis: The Structure of Knowledge Synthesis. Spring.

Cruse, D.A. (2000). Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. New York: Oxford University Press.

H. Sofyan Sauri. (T. Thn). Pendekatan Semantik Frase Qaulan SadÄ«da, Ma'rÅ«fa, BalÄ«ghah, MaysÅ«ra, Layyina, dan KarÄ«ma Untuk Menemui Konsep Tindak Tutur Qur'Äni.

Hazura Abu Bakar & Sharifah Norhaidah Syed Idros. (2007). Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam. DP. Jilid 7, Bil. 1.

Rahem, A. S. (2015). Toshihiko Izutsu dan Sumbangan Pemikiran Keislaman Jepang. Kedah: Universiti Utara Malaysia. Afkarina: Vol. 1 No.2 Oktober 2014 - Februari 2015.

Fathurrahman. (2010). Al-Quran dan Tafsirnya dalam Perspektif Toshihiko Izutsu. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Downloads

Published

2017-11-27

How to Cite

Abdullah, N. H., & Othman, M. S. (2017). KEPELBAGAIAN PENGGUNAAN LAFAZ TANAH DALAM AL-QURAN TENTANG PENCIPTAAN MANUSIA. Jurnal Kemanusiaan, 15(1-S). Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/256

Issue

Section

Articles